Giraffe Walking

H – 12 W – 7”

Product Code: 53231